kopasinakopaszynakopaszyn

Wpis

sobota, 09 marca 2013

Sikorscy z Sikorzyc cz. 2.

Sikorscy z Sikorzyc.

Sikorzyce.

Pierwsza obecnie znana, datowana informacja o Sikorzycach w pow. wiślickim pojawia się w 1390r. 

 • 1370-1403r. Wrocław z Koczanowa h. krzyż zwanego Osmoróg, zaw. Gierałt, ożeniony ok. 1370 r. z siostrą Szymka z Żarnowicy miał synów; Wilczka z Wojsławic i Majkowic, Wrocława z Wojsławic, 1379-1407r, Jurka i Mikołaja z Koczanowic, Wojsławic 1379-1402r. i Bobina 1385, brat Jurka z Koczanowa, Jana Małdrzyka z Koczanowa, Jadwigi żony Michała z Sikorzyc /pow. wiślicki/, Rosława z Wojsławic 1382-1412r, Wilczka z Wojsławic i Mojkowic /dziś Majkowice/, 1398-1432, zm. przed 1438r.
 • 1390-1400r. Jadwiga z Koczanowa k. Proszowic h. Osmoróg ż. Michała z Sikorzyc /pow. wiślicki/, siostra Wrocława z Koczanowa k. Proszowic i Wojsławic, Jurka z Koczanowa, Jana Małdrzyka z Koczanowa, Rosława z Wojsławic i Wilczka z Wojsławic i Mojkowic.
 • 1390-1393r. Jadwiga ż. Michała z Sikorzyc w sprawie z Jurkiem z Koczanowa k. Proszowic o część dziedzictwa ma stawić Henryka z Dzietrzychowic /Wietrzychowic, pow. wiślicki/.
 • 1397r. Andrzej z Trzewlina /nie istniejący zamek na terenie dzisiejszej Wielkiej Wsi k. Wojnicza/ ze Zbyszkiem z Dymlina o Sikorzyce /pow. wiślicki/.
 • 1398r. Zbyszko z Dymlina ma zwrócić w terminie 50 grzywien Andrzejowi z Trzewlina, pod gwarancją oddania mu wsi Brzostek w 200 grzywien.
 • 1398r. Jadwiga ż. Michała z Sikorzyc procesuje się z Jurkiem i Janem z Koczanowa k. Proszowic o część ojcowizny w Koczanowie i Zdzisławicach.
 • 1400r. Gierasz z Sułowa ma sprawę ze Zbyszkiem z Dymlina, ponieważ ten posiada nieprawnie Brzostek.
 • 1402r. Gierasz z Brzostka sprzedaje za 210 grzywien praskich i za dziedzinę w Pisarach Michałowi wójtowi ze Skawiny całą wieś Brzostek zwaną Conarzy dicta, Zbyszko z Dymlina zrzeka się praw do wsi Brzostek.
 • 1442r. Stren. Jan z Zagórzan ochmistrz dworu królowej /Zofii/ zastawia za 100 grzywien groszy polskich Szymkowi z Sikorzyc całą część w Kalinie Wielkiej k. Książa Wielkiego z zasiewami z wyjątkiem /roli/ włodarza /Jana/ Ogórka, który nie będzie odrabiał pańszczyzny żadnemu z zastawników. Szymek zwróci zastaw z zasiewami.
 • 1443r. Jan z Sikorzyc, Feria tercia ante Margarethe f. /9. Lipca 1443 r./ in presencia nobil. domin, Iohannis Vyssoczky Burgrabii, Petri Branyczsky, Iohannis et Georgii fratribus de Chodorowstaw, Petri Barthoschowsky, Iohannis de Sykorzycze, Andrea Dispensatore
  dom. Palatini.
 • 1462-1481r. Katarzyna h. Turzyna, c. Piotra z Leksic i Katarzyny z Kaliny Wielkiej, siostra Jana, Jadwigi i Barbary, ich rodzeństwo przyrodnie 1493r. żona 1476 Mikołaja Zabawskiego z Sikorzyc, od 1479r. wdowa po nim.
 • 1465r. Stanisław Kawecki sprzedaje za 40 grzywien Jakubowi Sikorskiemu, niegdyś z Sikorzyc /pow. wiślicki/, całą swoją część w Kawcu k. Dobczyc z prawem odkupu do 6 lat. Małgorzata ż. Stanisława ustępuje tu z wszelkich praw do wiana i posagu.
 • 1465r. Stanisław z Kawca k. Dobczyc /Kawecki/ gotów był wykupić od /Jakuba/ Sikorskiego i od /Jadwigi/ ż. Bodzęty swoje dobra w Kawcu k. Dobczyc.
 • 1467r. Gruszów; Jakub Bodzęta z Kawca zastawia za 16 grzywien Jakubowi Sikorskiemu z Kawca połowę swojego dworu z nowym domem, stajniami, oborami i innymi zabudowaniami.
 • 1467r. Stanisław Kawecki zastawia za 11 grzywien Jakubowi Sikorskiemu z Kawca siedlisko z kmieciem Piotrem Królem.
 • 1467r. Małgorzata ż. Stanisława z Kawca zrzeka się praw do wiana i posagu na części dziedziny w Kawcu k. Dobczyc sprzedanej ww. Jakubowi Sikorskiemu.
 • 1476-1487r. Jadwiga z L. c. Piotra z Sikorzyc, pow. wiślicki, siostrzenica Mikołaja Kozińskiego z Łaganowa k. Proszowic, ż. Stanisława z Kobierzyna,
 • 1476r. Jan z Jakubowic ma zapłacić w ciągu 4 lat br. Janowi i /Piotrowi/ z Łaganowa 43 florenów węgierskich pod rygorem wwiązania ich w karczmę w Jakubowicach przynoszącą 2 wiard. czynszu
 • 1476r. Bernard s. Bartosza i siostrzeniec zm. Mikołaja Kozińskiego z Łaganowa ma zapłacić 10 grzywien Barbarze wd. po ww. Mikołaju z tytułu spłaty za wieniec. Ponadto umarza wszystkie zapisy w księgach grodzkich, jakie zmarły miał od Pawła Ulińskiego. Spłacił.
 • ok. 1487r. Jadwiga ż. Stanisława z Kobierzyna c. zm. Piotra z Sikorzyc zastawia za 70 grz. Mikołajowi z Łękawy Marcinkowic całą cz. dziedz. w Łaganowie, która przypadła jej z tytułu dóbr martwej ręki po zm. wuju Mikołaju  Kozińskim z Łaganowa.
 • 1476-1479r. Katarzyna żona Mikołaja z Sikorzyc c. Piotra z Leksic i Katarzyny c. Piotrasza z Kaliny Wielkiej zeznaje, że /jej wuj/ Jan Piotraszowic z Kaliny Wielkiej k. Książa Wielkiego zobowiązał się pod karą XV zapłacić jej 20 grzywien, wobec tego rezygnuje na jego rzecz z dóbr po matce i babce /Piechnie/ w Polanowicach i Kalinie Wielkiej; tenże Jan zastawia za 60 grzywien groszy polskich Mikołajowi ze Złotej Wielkiej całą cz. w Kalinie Wielkiej, którą sam ma od Mikołaja Kmity z wyjątkiem „una pecia agri alias niwa una”, rozciągającej się od granicy Kaliny Małej, wszystkie role alias wzór, które miał Mikołaj Kmita od Stanisława  Opatkowskiego, 3 siedliska obejmujące 2 i 1/2 łana, z kmieciami Tomaszem, Chrustem i Bożkiem, pusty łan między łanami tychże kmieci, karczmę z karczmarzem Janem Prośkiem i pół młyna. Elżbieta ż. Jana wyraża zgodę na zastaw. Mikołaj będzie korzystał z gajów na własne potrzeby, zbierze oziminę, ale zwróci pola obsiane oziminą.
 • 1479r. Katarzyna ż. Mikołaja Zabawskiego z Sikorzyc c. Piotra z Leksic, pozywa Jana Kalińskiego /Piotraszowica/ dziedzica Kaliny Wielkiej k. Książa Wielkiego alias dzierżawcę w Polanowicach o to, że bezprawnie posiada dobra martwej ręki wartości 600 grzywien w Polanowicach po śmierci jego matki Piechny, a jej babki, dziedziczącej ongiś w Polanowicach. Do częsci w Polanowicach wartej 100 grzywien Katarzyna ma lepsze prawo bliższości po babce Piechnie i po matce Katarzynie siostrze tegoż Jana, wnosi więc pozew o ustąpienie jej tej dziedziny; Jan Kaliński /Piotraszowic/ dziedzic Kaliny Wielkiej i dzierżawca w Polanowicach zeznaje, że nie wziął siostrzenicy Barbarze c. Piotra z Leksic bydła rogatego, owiec i pieniędzy oraz dóbr wartości 28 grzywien.
 • 1479r. Jan Piotraszowic z Kaliny Wielkiej k. Książa Wielkiego pod karą XV zapłaci w ciągu roku 11 grzywien /siostrzenicy/ Katarzynie wdowie po Mikołaju Sikorskim z Sikorzyc.
 • 1481-1495r. Katarzyna wdowa po Mikołaju z Sikorzyc zeznaje, że wuj Jan Kaliński z Polanowic i Kaliny Wielkiej k. Książa Wielkiego zapłacił jej wszystkie pieniądze, zgodnie z zapisem w księdze.
 • 1497r. Jakub z Lekszyc k. Proszowic arenduje na rok Maciejowi z Sikorzyc, pow. wiślicki, cały czynsz i annonę czyli sep /annonam alias sep/ ze wsi Jawiszowice.
 • 1505r. Piotr Zabawski z Sikorzyc kwituje wuja Jakuba z Lekszyc k. Proszowic z praw macierzystych i babczystych do dóbr w Lekszycach, gwarantując pod wadium 30 grzywien, iż swoją zgodę zeznają też jego siostry Anna i Piotrusza.
 • 1522r. Adam Sikorski z Rybia /ob. Stare Rybie, pow. limanowski/ kwituje Feliksa Lubomirskiego z Lubomierza i Sławkowic z opieki nad częścią dóbr w Libertowie k. Skawiny i we wsi Gaj.
 • 1529r. Role folwalwarczne; Zofia żona Mikołaja Stradomskiego i Katarzyna żona Adama Sikorskiego córki zm. Marcina Wierzbięty Janowskiego dzielą dobra przypadłe im po braciach Janie i Krzysztofie. Zofia otrzymuje: Janowicach i w Porąbce 4 role, na których siedzą kmiecie: Stokłosa, Galach, Marek i Mazurek. Katarzynie przypada Stróża i role w Porąbce, na których są osadzeni kmiecie: Chochoł, Mazurek, Markowic, Szajda oraz role Kuzlowska, Stirowska i Kurtoszowska. Obie otrzymują po połowie: prawo ścinania drzew w lasach należących do Stróży i Porąbki, prawo wypasu i dochody z wypasu od kmieci.
 • 1581r. Wieś Stróża, pow. limanowski, jedna połowa wsi należy do Pieniążkowej, druga do Sikorskiego Sebastyana, za Jana Długosza wieś należała do Rafała Świeczki h. Półkozic.
 • 1581r. Wieś Porąbka jest współwłasnością Sikorskiego Sebastyana - 1 łan kmiecy i 7 zagród z rolą i klasztoru szczyrzyckiego - 9 półłanków kmiecych i zagrodę z rolą.
 • 1581r. W par. Skrzydlna mieszka Sikorski Sebastyan szlachcic, właściciel działu wsi Stróża.
 • 1581r. W par. Gaj mieszka Sikorska Katarzyna szlachcianka, właścicielka działów wsi; Brzyczyna Dolna, Gaj, Libertów.
 • 1586r. W toczącym się od 1584r. sporze pomiędzy Adamem Janowicem /s. Jana/ Sikorskim z Libertowa k. Skawiny i Gaju a Andrzejem, Marianem, Joachimem, Hieronimem, Sewerynem, Katarzyną i Jadwigą z Lusiny, dziećmi zm. /Mariana/ Przyłęckiego burgrabiego i sędziego grodzkiego krakowskiego, rozpoczęto rozgraniczenie w polu pomiędzy Gajem i Libertowem a Lusiną, k. granic Opatkowic wsi klasztoru tynieckiego, na łące k. rzeki Wilgi poniżej młyna wsi Gaj, w miejscu na brzegu tej rzeki, sprawa grzęźnie w proceduralnych przetargach.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze Szmulowizny i Bródna.

http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W trakcie opracowania ... 

 

Zapraszam również na blogi:

http://zeszmulowiznyibrodna.blox.pl/html

Uwaga: Kopiowanie zdjęć, tekstów i innych materiałów dostępnych na blogu, tylko za zgodą piszącego blog.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
stefelek
Czas publikacji:
sobota, 09 marca 2013 09:50

Polecane wpisy